Algemene Voorwaarden

Voorbeeldwebsite Modern

JCR Installatietechniek Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1
Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een
consument en JCR Installatietechniek overeengekomen werk met betrekking
tot een installatie, met uitzondering van:
a. werk binnen het kader van een onderhoud/service-abonnement;
b. werk met betrekking tot een signalering systeem.

Artikel 2
Definities

 1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die
  niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
  JCR Installatietechniek: opdrachtnemer,die handelt in de
  uitoefening van beroep of bedrijf
  werk: het totaal van de tussen de consument en JCR Installatietechniek
  overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door JCR Installatietechniek
  geleverde materialen
  installatie: elektrotechnische laagspanning installatie
  (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-,
  overspanning beveiliging-, en aarding installatie), en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik,
  distributie, opslag of afvoer van elektriciteit
  signalering systeem: een installatie, bestaande uit middelen om waar
  te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid,
  licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden,
  gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand
  meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen
  aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk
  die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen
  aanneemsom
  onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op
  bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie.
  service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/
  of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek
  zoals bijvoorbeeld storing .
  onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die JCR Installatietechniek
  verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie
  stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid
  bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag, dat in de
  aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst
  beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldbedrag
  op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met
  het genoemde geldbedrag kan worden gerealiseerd
  geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven
  van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken,
  Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.
 2.  Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 3
Offerte van JCR Installatietechniek

 1. De offerte voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal
  gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg
  gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
  De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
  gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende
  leden van dit artikel van toepassing.
 2. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten
  werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende
  gedetailleerd is om een goede beoordeling van de offerte door de
  consument mogelijk te maken.
 3. De offerte vermeldt de datum waarop of de periode waarin met
  het werk kan worden begonnen en
  + een aanduiding van de duur van het werk of
  + een aanduiding van de datum waarop of de periode waarin het
  werk wordt opgeleverd.
  In geval van aanduiding van een datum waarop het werk
  wordt opgeleverd, vermeldt de offerte of dit een vaste of een
  vermoedelijke datum van oplevering betreft.
 4. De offerte geeft inzicht in de prijsvorming methode die zal worden
  gehanteerd: aanneemsom of regie.
  Bij de prijsvorming methode aanneemsom komen consument en
  JCR Installatietechniek een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt
  verricht.
  Bij de prijsvorming methode regie doet JCR Installatietechniek een
  nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere
  eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen
  van benodigde materialen en voorrijd kosten. Op verzoek van de
  consument geeft JCR Installatietechniek, indien de situatie hem dat mogelijk
  maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door
  het noemen van een richtprijs.
  De offerte kan een combinatie van de twee prijsvorming methoden
  bevatten in de vorm van voor een deel van het werk aanneemsom
  en voor een deel van het werk regie.
 5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.
 6.  Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
 7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door JCR Installatietechniek of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van JCR Installatietechniek tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van JCR Installatietechniek. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een JCR Installatietechniek gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
 8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan is de consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan JCR Installatietechniek te vergoeden als JCR Installatietechniek de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en de hoogte van deze kosten. In geval JCR Installatietechniek van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakten de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van JCR Installatietechniek.
 9. Indien JCR Installatietechniek bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.
 10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4
Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument.
De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke
of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door
de consument bevestigt JCR Installatietechniek langs elektronische weg de
ontvangst van de opdracht aan de consument.

Artikel 5
Verplichtingen van JCR Installatietechniek

 1. JCR Installatietechniek zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen
  van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht
  binnen de normale werktijden van JCR Installatietechniek, tenzij anders
  overeengekomen.
  Indien de opdracht van de consument aan JCR Installatietechniek strekt tot
  het verlenen van service, is JCR Installatietechniek verplicht om zich in te
  spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens
  de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
 2. JCR Installatietechniek neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van
  toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of
  zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
  Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de
  voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits
  JCR Installatietechniek aantoont dat hij op het moment van sluiten van de
  overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
 3. JCR Installatietechniek is verplicht de consument te wijzen op de op het
  eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
  + onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  + onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en
  constructies;
  + gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
  verricht;
  + (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën
  (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende
  zaak waaraan het werk wordt verricht;
  + gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die
  door de consument ter beschikking zijn gesteld;
  + onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
  gegevens;
  al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering
  van het werk aan JCR Installatietechniek openbaren en JCR Installatietechniek
  terzake deskundig moet worden geacht.
 4.  JCR Installatietechniek is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan
  hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal
  € 1.000.000 per gebeurtenis.

JCR Installatietechniek vrijwaart de consument tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de
uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van JCR Installatietechniek
zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het
werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6
Verplichtingen van de consument

 1. De consument stelt JCR Installatietechniek in de gelegenheid het werk te
  verrichten.
 2.  De consument zorgt er voor dat JCR Installatietechniek tijdig kan beschikken
  over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen
  en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen
  gegevens. JCR Installatietechniek geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen
  op zijn vakgebied.
 3.  De consument verschaft de hem ter beschikking staande
  aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk
  benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor
  zijn rekening.
 4.  De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de
  in artikel 3 lid 9 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed
  specimen
  bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
 5.  De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te
  voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van
  JCR Installatietechniek behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat
  de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
  Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de
  consument JCR Installatietechniek hiervan tijdig in kennis te stellen.
 6.  Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door
  een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan
  dient de consument de daaruit voor JCR Installatietechniek voortvloeiende
  schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden
  toegerekend.
 7.  De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  + onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  + onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en
  werkwijzen;
  + gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
  verricht;
  + (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën
  (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende
  zaak waaraan het werk wordt verricht;
  + gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter
  beschikking zijn gesteld;
  + onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
  gegevens.
  Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van JCR Installatietechniek op
  grond van artikel 5 lid 3.

In geval van een tekortkoming van JCR Installatietechniek bij de uitvoering
van de overeenkomst wijst de consument JCR Installatietechniek daar zo
spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van
de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te
herstellen, tenzij JCR Installatietechniek reeds door de enkele tekortkoming
in verzuim is.

Artikel 7
Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

 1.  Indien JCR Installatietechniek zijn verplichtingen terzake van de aanvang
  of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de
  consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering
  aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan
  er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke
  tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien JCR Installatietechniek
  14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument
  is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of
  voortzetten.

De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde
mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder
begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het
werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument
mag dit verrekenen met hetgeen hij aan JCR Installatietechniek nog
verschuldigd is.

Artikel 8
Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1.  De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel
  of gedeeltelijk beëindigen.
 2.  Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke
  vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment
  van oplevering in onvoltooide staat.
 3.  Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is JCR Installatietechniek verplicht,
  tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 4.  De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom
  vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde
  vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten
  en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

Indien een prijsvorming methode is gehanteerd waarbij geen
aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan JCR Installatietechniek de door
JCR Installatietechniek aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door
de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die JCR Installatietechniek over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 9
Meer- en minderwerk

 1.  Bij de prijsvorming methode aanneemsom kunnen consument en
  JCR Installatietechniek, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en
  minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in
  vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren
  resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs
  en de oplevering.
 2. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te
  verrekenen meerwerk overtreft, heeft JCR Installatietechniek recht op een
  bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt
  niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van JCR Installatietechniek
  om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was bepaald.
 3.  In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan JCR Installatietechniek
  alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit
  voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
 4.  Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan
  geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de consument
  artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking
  van de stelpost als minderwerk.
 5.  Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt
  direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd,
  behalve in spoedeisende omstandigheden.
 6.  Het ontbreken van een document laat de aanspraken van
  JCR Installatietechniek resp. consument op verrekening van meerwerk
  resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de
  overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 10
Onvoorziene omstandigheden

 1.  Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan
  meldt JCR Installatietechniek dat zo spoedig mogelijk aan de consument
  en onderbreekt JCR Installatietechniek voor zover de onvoorziene
  omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor
  zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
 2. Eventuele extra kosten die JCR Installatietechniek moet maken in verbandmet een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.

Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van hetwerk bepalen.

Artikel 11
Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk
door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze
gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen
vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 12
Oplevering

 1.  Als consument en JCR Installatietechniek een vaste datum van oplevering
  hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.
 2.  Als consument en JCR Installatietechniek een vermoedelijke datum van
  oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks
  deze datum opgeleverd.
 3.  Het werk is opgeleverd wanneer JCR Installatietechniek aan de consument
  heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument het
  werk heeft aanvaard.
 4.  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  + hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van
  JCR Installatietechniek de mededeling heeft ontvangen dat het werk is
  voltooid en de consument heeft nagelaten het werk te aanvaarden
  dan wel af te keuren;
  + hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik
  neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van
  een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt
  beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg
  (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is JCR Installatietechniek
verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.

Artikel 13
Vooruitbetaling/zekerheid

 1.  JCR Installatietechniek is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor
  ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen
  indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.
 2.  JCR Installatietechniek kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid
  bedingen van de consument.

Na het sluiten van de overeenkomst kan JCR Installatietechniek zekerheid
bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument
zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de
consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te
stellen, is JCR Installatietechniek gerechtigd de uitvoering van het werk te
onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 14
Betaling in termijnen

 1.  Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in
  evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat
  geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de
  rekening.

Indien betaling in termijnen is overeengekomen en JCR Installatietechniek
zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet
nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een
termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 15
De eindafrekening

 1.  Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient JCR Installatietechniek bij
  de consument de eindafrekening in.
 2.  In geval van toepassing van de prijsvorming methode aanneemsom
  bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de
  oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of
  minderwerk.
 3.  In geval van toepassing van de prijsvorming methode regie bevat de
  eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de
  kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de
  overige kosten.
  Heeft JCR Installatietechniek een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs
  met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij JCR Installatietechniek
  de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere
  overschrijding van de richtprijs.

Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na
ontvangst van de rekening.

Artikel 16
Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht
  zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin
  zendt JCR Installatietechniek na het verstrijken van de betalingsdatum als
  bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering,
  waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog
  de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze
  betalingsherinnering te betalen.
 2.  Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan JCR Installatietechniek rente
  in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als
  bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst
  van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente
  ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. JCR Installatietechniek is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn
  van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
  invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
  Indien JCR Installatietechniek hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden
  buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument. De
  hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
  Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
 4. JCR Installatietechniek blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen,
  totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Indien JCR Installatietechniek een door hem aan de consument
verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt,
dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien JCR Installatietechniek
niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft
betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in
verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval
van overeenkomstige toepassing, waarbij “JCR Installatietechniek” in plaats
van “consument” en “consument” in plaats van “JCR Installatietechniek” wordt
gelezen.

Artikel 17
Opschorting van betaling

 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst,
  heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien
  verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding
  dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding
staat tot het geconstateerde gebrek, heeft JCR Installatietechniek het recht
de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel
opgeschorte bedrag.

Artikel 18
Garantie door JCR Installatietechniek

 1. JCR Installatietechniek garandeert dat eventuele gebreken in het werk die
  binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos
  worden verholpen.
 2.  De garantietermijnen zoals genoemd in de lid geldt
  tenzij JCR Installatietechniek en de consument een langere garantietermijn
  overeenkomen.
 3.  De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:
  + gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze
  ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden
  schriftelijk aan JCR Installatietechniek zijn gemeld;
  + gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik
  of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of
  zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
  + het gebrek geen gevolg is van het werk;
  + gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming
  van JCR Installatietechniek aan een derde opdracht is verstrekt van welke
  aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan
  wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn
  getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat
  gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet
  gerechtvaardigd is;
  + gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt
  verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
  + de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
  tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten
  overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet
  vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden
  gemaakt van het niet tijdig betalen.
 4.  De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit
  artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
  + gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp
 5.  Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de
  JCR Installatietechniek op grond van de wet.

Artikel 19
Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op
basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd
of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van
toepassing is.

Artikel 20
Benaming

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene
Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten en in afgekorte
vorm als AVIC.